Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jednocześnie informujemy, że zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy podany w serwisie.

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Ewa&Ja

Aby zobaczyć dokument w pełnym wymierze wystarczy na zdjęciu kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "pokaż obrazek" a wybrana strona wyświetli się w nowym oknie w pełnej rozdzielczości. Dodatkowo po wyświetleniu za pomocą lupki można powiększać i pomniejszać gazetkę. Za pomocą polecenia "zapisz obrazek jako" można zapisać dokument w dowolnym miejscu na komputerze, wydrukować i w razie potrzeby wypełnić.

Dokument w postaci pliku Word można otrzymać grogą e-mail. Wystarczy w temacie wiadomości wpidać "odstąpienie od umowy".

Reklamacje
Z chwilą pokwitowania doręczenia zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała. Złożony podpis będzie traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej/ poczty polskiej "Protokołu Reklamacji".
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli zakupiony towar jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obniżenia ceny;
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne kKupujący może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku postępowania reklamacyjnego wadliwy towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji dalszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient ma prawo domagać się również stosowanego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli reklamowany towar wymagać będzie dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.